இந்த சூழலில் 10-ம் வகுப்புக்குப் பொதுத்தேர்வு வைப்பதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்களா?

4%
96%