2020-ல் இதுவரையிலான பெரிய பிரச்னை எது?

#VikatanPoll | #CoronaVirus | #FinancialCrisis

16%
60%
8%
16%